bestuur

Organisatie, bestuur en bestuursmodel.

Organisatie

De organisatie van de Evangelie gemeente Flakkee heeft een platte structuur. Formeel een drietal bestuurders die sturing geven aan de gemeente. In de uitvoering zijn er drie echtparen verantwoordelijk voor het reilen van zeilen van de gemeente. Het ‘gelijk opgaan’ in bestuur, beleid en uitvoering is een wezenlijk onderdeel van het karakter van de gemeente .

Bestuur

Harry en Ella Scheermeijer

In deze opzet wordt uitgegaan van een voorzitter die tevens voorganger, predikant is. Naast het ‘geestelijk leiderschap’ is er ook een aspect van sturing geven aan de dagelijkse gang in de gemeente. Binnen het team van oudsten is hij de ‘ primus interpares’, met daarin specifieke verantwoordelijkheden voor de prediking en pastoraat in de gemeente.

Pim en Corrie Dupon

De tweede man in het bestuur is tevens secretaris en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente. In deze taak zitten onder andere de ledenadministratie, uitvoering privacy wetgeving, beleid en uitvoering gebouw beheer. Naast een aantal administratieve beleidsprocessen wordt ook inhoud gegeven aan het secretariaat van de gemeente. De inkomende en uitgaande post, mailverkeer en agenda en verslaglegging .

Leo en Jannie Timmer

Tot slot, de penningmeester die de inkomsten en uitgaven bewaakt, een visie heeft over het beheer van de middelen en het bestuur adviseert over de financiële koers van de gemeente. De bedoelde bestuurder combineert zijn taak met het kosterschap van de gemeente. Waarin hij de zorg heeft voor het beheer en gebruik van het kerkelijk gebouw.

Bestuursmodel

In strategisch, tactisch en operationele taken is het bestuur eindverantwoordelijk. Er worden zoveel mogelijk taken weggelegd onder de leden van de gemeente. Kinderwerk, geluid, beamer zijn voorbeelden van een breed gedragen uitvoeringsbeleid.

Het bestuur is zich bewust dat zij verantwoordelijkheid dragen over de kudde (gemeenteleden) namens het Hoofd van de kerk, de Here Jezus. Het handelen van het bestuur is er op gericht om het te doen ‘als voor de Heer’.
In het bestuur is sprake van een ‘collegiaal bestuur’. Dat betekent dat besluiten gezamenlijk tot stand komen. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en zal in goed overleg tot een gezamenlijk standpunt komen. Trefwoorden als ‘integriteit, vertrouwelijkheid, relatie en verbinding’ zijn belangrijke waarden in het besturen.

Bestuurders hebben en bestuurlijk mandaat namens de leden van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verantwoording over afgelegd aan de ledenvergadering.