beleidsplan

Actueel Beleidsplan 2019-2024

Inleiding

Vanuit de bijbelse opdracht heeft de Evangelie gemeente Flakkee een aantal punten geformuleerd.
De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het Koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. Om dat te doen zullen ramen en deuren van de kerk wijd op en moeten staan opdat zij goed zicht houdt op wat er in de wereld speelt en zal gaan spelen. Zo zal de gemeente, in de traditie waaruit zij voortkomt, zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving. Wel met behoud van haar christelijke identiteit en Gods Woord de bijbel. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant.

Missie, visie en doelgroep van de Evangelie gemeente Flakkee

Missie

In de overtuiging dat God liefde is en dat liefde alles overwint. Deze liefde die beschreven staat in de bijbel (1 Corintiers 13) is de motivatie voor onze activiteiten. Getuigen, ruchtbaarheid geven hieraan en dit uitstralen naar de mensen om ons heen. De geloofsgemeenschap als een veilige omgeving, zingevende bijeenkomsten en activiteiten die samenbindend zijn. Ieder mens is kostbaar, gewenst en bijzonder en wordt uitgenodigd om mee te doen.

Visie

  • Een gemeenschap van mensen die zich laat inspireren door het Woord van God.
  • Midden in de samenleving staan, open en betrokken op elkaar en op de wereld om haar heen en daardoor dienstbaar, betekenisvol en toegankelijk voor alle mensen in de wijk, dorp, het eiland en de regio van de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden.

De visie van de gemeente is gebaseerd op de drie G’s van Gemeenschap, Groei en Genezing. Deze drie woorden vormen de ‘backbone’ van het wezen en karakter van de kerk. Waarbij Gemeenschap het kernwoord is voor wie we zijn als geloofsgemeenschap. Verbonden, eenheid en omzien naar elkaar. Groei heeft een meervoudige betekenis. Waarbij een persoonlijke groei betekent dat mensen groeien in hun geloof, onderlinge relaties en hun contact met de Here God. Daarnaast is er ook groei in aantal. Mensen die toegevoegd worden aan de kring van gelovigen. Tot slot het laatste visiewoord; ‘Genezing’. Als mensen in hun bestemming komen, dan opent dat een deur voor innerlijke genezing. Herstel en heling zijn woorden die hiermee verbonden zijn. Het zijn soms fysieke processen, maar vaak ook mentaal.

Doelgroep

De evangelie gemeente Flakkee is een regionale kerkelijke gemeenschap die zich inzet voor mensen in de regio van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Een veilig huis biedt en waar het nodig is, mensen te ondersteunen op praktisch en geestelijk gebied. De kerkelijke gemeente is maatschappelijk betrokken bij lokale projecten. Een voorbeeld is de uitwerking van de diakonale opdracht, waarin wordt samengewerkt met Stichting Ontmoeting, met als doel om jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen op te vangen, te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar onder andere de GGZ instellingen zoals de Hoop in Dordrecht.

Actuele beleidspunten, organisatie en uitvoering (2019-2024)

Om inhoud te geven aan de visie en missie zijn voor de Evangelie gemeente Flakkee de komende jaren de volgende beleidspunten van belang.

  • Door de gemeente zullen erediensten en andere verbindende en toerustende activiteiten worden georganiseerd die het hart vormen van de onderlinge ontmoeting en ruimte bieden om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien. De gemeente komt bijeen rondom de Woordverkondiging. Het zingen van liederen en het uitspreken van gebeden zijn kernonderdelen van de samenkomsten.
  • Diaconale hulp is voor dit moment harder nodig dan in het recente verleden. Ondersteund door het bestuur van de gemeente en gemeenteleden zal uitvoering van de diaconale missie van de gemeente voortvarend ter hand worden genomen.
  • De missionaire activiteiten zullen worden versterkt door voortzetting van het werk door onze gemeenteleden in Cambodja en Burkino Faso. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de eilandelijke werkgroep ‘diakonaal veldwerker’ en een hechte samenwerking met de Pkn gemeente, de Rooms katholieke Parochie en de Gereformeerde gemeente in Oude-Tonge. Deze samenwerking wordt gerealiseerd door de voorganger en het oudstenteam ondersteund door gemeenteleden.
  • Kinderwerk. Het is de opdracht voor de kerk om bij te dragen aan een zinvolle toekomst voor de kinderen. Dit kan door te investeren in geloofsopvoeding.
  • Pastoraat. Aan het pastoraat wordt binnen de Egf veel aandacht besteed. Het ‘geestelijk welbevinden’ van leden en bezoekers vraagt de nodige aandacht.
  • Naast de bestaande vorm van kerk-zijn, waarbij het Evangelisch en Charismatisch karakter van onze gemeente inhoud geeft aan de vorm van kerk zijn – zullen nieuwe vormen worden gezocht en waar mogelijk opgezet die verschillende groepen binnen en buiten de kerk aanspreken. Zonder daarbij beperkt te worden door het keurslijf van traditionele regels en organisatiestructuren.
  • Het nemen van maatregelen die genomen moeten worden om ook in de toekomst een goed bestuurbare en financieel gezonde organisatie te blijven.